Brandlarm

Brandlarmsanläggningar är ofta mycket komplexa och kräver integration mot flera andra system, såsom utrymningslarm med talat meddelande, ventilation, passageanläggning, belysning och mycket annat.

 

För att få en bra anläggning som fungerar utifrån behov och ställda krav krävs gedigen kompetens med erfarenhet under hela det arbete som det innebär att upprätta ett gott brandskydd som fungerar väl över tid.

 

Vi på Brandtec har bred kunskap och många års erfarenhet av projektering, installation, driftsättning och provning av brandlarm.

Vi tar ett helhetsgrepp om våra kunders brandskydd. Det innebär att vi hjälper våra kunder från att behovet uppstår till att installation är klar och provning av anläggning genomförd. Under hela processen fungerar vi som beslutsstöd, gör utredningar, förstudier och utför projektering.

Under produktion erbjuder vi projektlednings- och teknikstöd för att underlätta entreprenader. Vi hjälper även våra kunder med kontroller, avprovningar och samordnad provning av brandfunktioner. I slutskedet av ett projekt hjälper vi ofta till med att upprätta relationshandlingar med teleteknisk dokumentation, orienterings- och serviceritningar samt styrförteckningar.

 

När våra kunder väl tagit över anläggningen hjälper vi till att upprätta drift- och underhållsplaner och finns därefter alltid tillgängliga för kunden i förvaltningsskedet.

BRANDLARM ÄR AVGÖRANDE FÖR ETT 
FUNGERANDE BRANDSKYDD

TJÄNSTER

BESTÄLLARSTÖD

Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader och i produktionsskedet av projekt. Vi stödjer projektledningen med brandkompetens i strategiska frågor och samordnar med brandkonsulterna. Behöver ni handla upp ett nytt tekniskt brandskyddssystem - kontakta oss.

UTFÖRANDESPECIFIKATION

Vi hjälper våra kunder att upprätta utförandespecifkation för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande. Vi optimerar kravställningen på anläggningarna i samråd med våra kunder och aktuell brandkonsult.

STYRMATRIS FÖR BRANDFUNKTIONER

Vi hjälper våra kunder att upprätta en styrmatris för brandfunktioner. Detta gör vi genom att läsa in oss i byggnadens tekniska brandskydd och sedan beskriva hur respektive utrustning eller system styrs.

PROJEKTLEDNING OCH TEKNIKSTÖD

Vi hjälper våra kunder med projektledning i stora och små projekt. Antingen stöttar vi vid behov eller tar fullt ansvar för projektet. Oaktat om det gäller brandalarmsinstallationer eller integration mot andra system så erbjuder vi både teknikstöd och problemlösning. Vi har lång erfarenhet från stora och komplexa anläggningar inom brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, passageanläggningar, styrsystem och ventilation.

PROJEKTERING

Vi utför såväl stora som små projekteringar av brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande enligt SBFs regelverk.

Vi har behöriga ingenjörer som upprättar allt från förstudie, ramhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling till relationshandling. Vi genomför även oberoende granskningar av andra konsulters projekteringar.

RITNINGAR

Vi erbjuder projektering och framtagning av orienterings- och serviceritningar, styrområdesritningar, larmdonsområdesritningar för brandlarmanläggning enligt SBFs norm 1021. Saknar ni DWG-format på ritningarna kan vi ta fram nya underlag åt er.

TEKNISK DOKUMENTATION

Vi erbjuder våra kunder hjälp att upprätta teleteknisk dokumentation både som bygghandling och relationshandling. Dokumentationen upprättas i programmet ELKODA.

SAMORDNAD PROVNING AV BRANDFUNKTIONER

Vi utför samordnade provningar av brandfunktioner i alla typer av fastigheter. Våra tjänster inkluderar samordning mellan samtliga brandskyddsfunktioner och system i fastigheten, såsom ventilationsbrandskydd, brandlarmsystem, utrymningslarm, sprinkler, släckanläggningar, hisstyrningar, passagesystem, branddörrar mm.

 

Vi agerar ofta provningsledare och tar då hand om planering, samordning och genomförande av provningarna. Vi verifierar organisatoriska åtgärder som ska vidtas vid larm samt säkerställer överlämning till driftskede med färdiga underlag för återkommande provningar.

BESIKTNINGAR

Vi hjälper våra kunder med kontroller samt besiktningar av brandlarm- och utrymningslarmssystem. Därutöver erbjuder och genomför vi revision och inventering av brandlarmanläggningars status samt ser över avtal för larmöverföring eller service när anläggningen är i drift.

UTBILDNINGAR

Vi erbjuder och genomför utbildningar för våra kunder gällande larmlagring, anläggningsskötarutbildning samt utbildning av drift- och underhållspersonal.

VILL DU VETA MER? 
Hör av dig till Anders Norström - brandlarms- och säkerhetskonsult
Telefon: 08-442 42 55
E-post: anders.norstrom@brandtec.se