STRATEGISKT BRANDSKYDDSARBETE

Vår övertygelse är det går att optimera brandskyddsarbetet så att våra kunder får ett fungerande brandskydd samtidigt som kostnader kan minskas, genom att arbeta mer strukturerat, samordnat och digitalt.

Samhället ställer genom flera olika lagstiftningar krav brandskyddet som berör alla fastighetsägare och organisationer. Vi hjälper inte bara kunderna att uppfylla samhällets krav  utan hittar även lösningar som bättre skyddar deras tillgångar, ökar fastighetens värde samtidigt som drift- och underhållskostnader kan minskas.

 

För att uppnå samhällets krav på brandskydd ska man minska sannolikheten för att en brand uppstår, ha en skäligt nivå på det tekniska brandskyddet och se till det tekniska brandskyddet fungerar över tid samt kunna släcka en brand och utrymma tryggt.

 

För att uppfylla samhällets krav över tid så behöver man ha ett ledningssystem för brandskydd. Arbetssättet behöver vara anpassat till organisationens risker och hur verksamheten i övrigt styrs istället för bygga på någon mall.

Våra Tjänser

  • Vi hjälper er på strategisk nivå med att få ett fungerande brandskydd och ett ledningssystem för detta.

  • Inventering och statusbesiktning av tekniskt brandskydd.

  • Inventering och bedömning av risker och effektiva skyddsåtgärder samt stöd vid  implementering och uppföljning.

  • Bedömning skäligt brandskydd.

  • Optimering av drift och underhåll av brandskydd. Beställarstöd när ni köper hela eller delar brandskydd på entreprenad.

  • Organisationsstöd vid förändringar, projekt eller löpande.

  • Utbildning för strategisk brandskydd och drift av brandskyddet.

  • Uppbyggnad av förmåga för hantering av olyckor och nödlägen. Det innefattar även insatsplanering och framtagande av insatsplaner samt restvärdesplaner.

  • ​Utbildningar och övningar larm- och utrymningsorganisation.

Brandskydd handlar om helheten

Drift- och underhållsplaner samt uppföljning av driftentreprenörer

Drift och underhåll av brandskydd kan oftast optimeras både i tid och kostnad. Vi hjälper våra kunder att se över arbetssätt och föreslår eventuella underhållsåtgärder.

 

Utifrån fastigheten analyserar vi situationen och identifierar behovet för varje unikt objekt. Därefter skapar vi anpassade drift- och underhållsplaner som tydligt beskriver när och hur kontroller ska genomföras. Vi stöttar i övergången till förvaltning av ett nytt system för att säkerställa att brandskyddslösningarna blir en del i den dagliga driften och att hyresgäster får rätt information om byggnadens brandskydd och förutsättningar. Via driftavtal styr vi driften av brandskyddet och underlag för att följa upp leverantörer.

Utbildningar

Vi erbjuder våra kunder utbildning inom brandsäkerhet och utrymning. Vid varje utbildning utgår vi från våra kunders system och anpassar därefter utbildningen för egenkontrollanter och drifttekniker. Vid behov utbildar vi även andra delar av organisationen och erbjuder utbildningar för ledningsgrupper i systematiskt brandskyddsarbete.

 

En bra brandutbildning som ger effekt hos deltagarna och därmed i det löpande brandskyddsarbetet är kort, kundanpassad och aktiv där deltagarna själva kan agera. Ofta kan en utbildning kompletteras med kundanpassad e-learning, pedagogiska videoklipp och korta fallstudier som kan användas för informationsspridning. Släckövningar är vanligt och genomförs bäst i kundens lokaler. Ibland behöver man som fastighetsägare utbilda många på samma gång. Vi hjälper då till med att ta fram ett utbildningsmaterial som utgår från verksamheten för att kunna upphandla en leverantör för utbildningarna.

VILL DU VETA MER? 
Hör av dig till Ronny Eriksson - brandskyddskonsult
Telefon: 08 - 442 42 53
E-post: ronny.eriksson@brandtec.se