CAD/BIM

Brandskyddsritningar

Brandskyddsritningar är ett komplement till brandskyddsbeskrivningen. På ritningen framgår brandcellsindelning med brandteknisk klass på brandcellskiljande byggnadsdelar, dörrar och fönsterpartier, utrymningsvägar, utrymningsplatser, typ av utrymningsbeslag och likartade installationer.

Utrymningsplaner

Utrymningsplanen visar larmknappar, släckutrustning och utrymningsstrategi. Den är ett komplement till utrymningsskyltningen och beskriver därför också rutiner för larmning och utrymning.

Brandskyddsrelaterade ritningar

Informationen på våra ritningar presenteras alltid med användaren i centrum. Vi hjälper er att hitta effektiva arbetssätt som gör informationen tillgänglig när den behövs och ser till att informationen hålls aktuell.

Brand- och utrymningsplaner

Underhåll och kontroller av brandskyddet i fastigheter är en del av ett systematiskt brandskyddsarbete. Dokumentation i form av ritningar, planer och orienteringstavlor är grunden för både underhåll och kontroll. Vi hjälper våra kunder att ta fram tydliga ritningar som utgår från användaren. Allt för att underlätta och effektivisera det löpande underhållet.

Brandskyddsinformation på intelligenta ritningar

SBA-ritningar

Vi hjälper våra kunder att ta fram SBA-ritningar utifrån deras behov. Allt för att göra kontroller av brandskyddet så smidiga och snabba som möjligt. Ritningarna visar på ett överskådligt sätt de brandtekniska installationer som ingår i kontrollerna. 

Vi skapar smarta ritningar och ser till att informationen överförs till kundens fastighetssystem. Vi hjälper även till med att skapa system, kravställningar, rutiner och modeller som gör det möjligt att effektivt hålla information och ritningar uppdaterade.

Framkörningskort och insatsplan för räddningstjänsten

Insatsplanen

När en olycka eller brand sker är insatsplanen det första viktiga verktyget för en framgångsrik räddningsinsats. Insatsplanen innehåller viktig information om ett objekt i form av text och ritningar. Planen gör arbetet under insatsen både effektivare och säkrare eftersom räddningstjänsten kan ta både snabbare och bättre beslut baserat på informationen i planen. En insatsplan ska leda till mindre skador vid en olycka. Vi hjälper våra kunder att upprätta insatsplaner och fungerar som stöd för att bedöma befintliga planer eller vid revidering. I de fall våra kunder har behov så tar vi även ett helhetsansvar för att upprätta och säkerställa att planen hålls uppdaterad över tid. Vi har varit med och skrivit Brandskyddsföreningens rekommendation för insatsplan och har upprättat ett femtiotal insatsplaner för exempelvis sjukhus, tunnelbanan, slott, museer och stora kemikalieindustrier.

Industri

Inom industrin kan olyckor inträffa som räddningstjänsten inte är dimensionerad för att hantera och därför inte har de resurser, erfarenheter och kunskap som krävs. Det kan till exempel handla om riskfyllda processer och avancerade maskiner, utsläpp av farliga ämnen eller explosiva atmosfärer - samtliga högriskfaktorer som kan påverka räddningsinsatsen och utgöra en stor risk för insatspersonalen. Därutöver behöver räddningstjänsten även information för att kunna avgöra om det finns risk för utsläpp av farliga ämnen och hur förorenat släckvatten ska hanteras. Därför är nyttan och behovet av en insatsplaner inom industrin kritisk.

 

Kulturarvet

Målet med brandskyddet av en byggnad är framför allt att skydda människor, men när det kommer till kulturarv är målet även att skydda egendomen och dess kulturhistoriska värde. Räddningstjänsten behöver därför veta vilka delar av byggnaden, rum eller inredning ska prioriteras vid fara och brand. Utan underlag är det svårt att förstå hur brandskyddet är uppbyggt i äldre byggnader och stora värden riskerar att gå förlorade.

Styrområdes-, orienterings- och serviceritningar

Vi hjälper våra kunder att ta fram dokumentation såsom orienterings- och serviceritningar för brandlarm och talat utrymningslarm enligt SBF 1021:2. Orienterings- och serviceritningar för sprinkler enligt SBF 110:8 samt manöver utrymningslarm och brandgasventilation.

 

Ofta behövs det tydliga ritningar för att underlätta manuell aktivering av brandgasventilation, utrymningslarm och hantering av utrymningsplatser. Vi har lång erfarenhet från att ta fram tydliga ritningar som sedan monteras och finns tillgängliga vid manöverdonen.

VILL DU VETA MER? 
Hör av dig till Elvira Nyström - CAD-Specialist
Telefon: 08-442 42 63
E-post: elvira.nystrom@brandtec.se