REFERENSUPPDRAG

REFERENSUPPDRAG

Våra kunder och uppdrag

Vår målsättning är att utveckla oss själva och våra kunder genom långsiktiga samarbeten. Vår förhållningssätt är alltid att söka och identifiera våra kunders potential att optimera sitt brandskyddsarbete. Där finns ofta mycket att vinna i ekonomi, teknik, säkerhet och drift. Vår utgångspunkt är att hjälpa våra kunder att arbeta mer strukturerat, samordnat och digitalt.

 

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med kunden. Vi bygger och utvecklar relationer som vi kan fortsätta att lära av och som håller över tid.

Mall of Scandinavia

Om objektet

Mall of Scandinavia är Nordens största galleria och ägs av Unibail-Rodamco. Den omfattar ca 175 butiker, 43 restauranger och 3 700 parkeringsplatser.

Vad vi har hjälpt till med

När delar av garagen skulle börja användas under byggtid hjälpte vi till med det systematiska brandskyddsarbetet. Därutöver fungerade vi stöd vid överlämningen från projektet till en ny driftorganisation, vilket även innefattade arbetet med att ta fram larm- och utrymningsorganisation, drift- och underhållsplan, SBA-ritningar samt insatsplaner.

Därutöver samordnade vi brandfunktioner, tog fram styrmatris och styrområdesritningar, kvalitetssäkrade anläggningsfirmans konfigurering samt genomförde samordnad provning vid brand både inför drift samt när verksamheten i gallerian var igång. 

 

I slutskedet av projektet säkerställde vi att personsäkerheten höll en fullgod nivå genom att föreskriva kompensatoriska åtgärder där särskilda delsystem behövde färdigställas och justeras efter att gallerian invigts och var i drift.

Vårt systerföretag Brandskyddslaget fungerade brandskyddskonsulter under Mall of Scandinavia projektet.

 

Uppdragsgivare: Unibail Rodamco och PEAB

Nationalmuseum

Om objektet

Nationalmuseum ligger på Blasieholmen, mitt i Stockholm och stod färdigt 1866. Museet är Sveriges största och ett av Europas äldsta konstmuseum. För första gången på 150 år har det fått en genomgripande renovering. Arbetet påbörjades 2013 och ska vara färdigt 2018.

 

Vad vi har hjälpt till med

Under renoveringen och inför nyöppningen av museet har har vi tagit fram fördjupad drift- och underhållsplan för brandskyddet. Där beskriver vi hur system fungerar och steg för steg hur kontroller och provningar ska utföras. Nationalmuseum har mycket komplexa styrfunktioner för bland annat dörrar, talat utrymningslarm, brandgasventilation och utrymningshissar. För att underlätta provning av alla funktioner arbetade vi fram ett provningsprotokoll för var och en av dem samt styrområdesritningar.

 

För att underlätta för räddningstjänsten vid en eventuell släckinsats har särskilda framkörningskort och insatsplaner med information om högsta kulturvärde tagits fram. Dessa togs fram redan under ombyggnadsprojektet och har reviderats löpande under projektets gång.

 

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

CHOPIN - Tillbyggnad av Huddinge sjukhus

Om objektet

CHOPIN är en helt ny utbyggnad på södra sidan av Huddinge sjukhuset. Totalt rör det sig om ca 29 000 kvm och innehåller närmare 30 operations- och interventionssalar, röntgenavdelning och sterilcentral. I projektet ingår även en ombyggnation på cirka 8 000 kvm med förlossning och postoperativa avdelningar. CHOPIN är en av de största satsningarna någonsin på länets på hälso- och sjukvård. Projektet beräknas bli klart under 2019.

 

Vad vi har hjälpt till med

När Locum behövde hjälp med att utveckla en ny brand- och utrymningsstrategi där varje operationssal är en egen rökcell utan att för den skull vara en egen brandcell, fungerade vi beställarstöd. Lösningen blev att använda höga luftflöden, hygien och ljudkrav samt övertryck i operationssalar. 

Tidigt i projektet tog vi fram kraven och lösningarna för brandskyddet, detta för att underlätta för övriga projektörer. Sjukhus har ofta komplexa brandfunktioner och därför upprättades styrmatris och styrområdesritningar redan under programhandling för att underlätta vidare arbete. Vårt uppdrag innefattade även samordnad provning brand och att upprätta alla brand- och utrymninsplaner.

Projektet har genomförts och drivits i nära samarbete med verksamhet, entreprenör och räddningstjänst för att skapa en säker arbetsplats, men också för att minska risken för brand och andra störningar i vårdverksamheten. Därav har framkörningskort löpande reviderats, brandskyddsronder genomförts och löpande revisioner på byggarbetsplatsen.

Brandskyddsprojekteringen i projektet har genomförts av vårt systerföretag Brandskyddslaget.

Uppdragsgivare: Locum

Nya Karolinska sjukhuset

Om objektet

Nya Karolinska Sjukhuset omfattar ett komplett sjukhus med allt från garage, teknikbyggnader till högteknologisk akutsjukvård. Allt på en yta om 350 000 kvm.

Vad vi har hjälpt till med

När vår uppdragsgivare behövde hjälp med att driftsätta brand- och utrymningslarmet så hörde de av sig till oss och vi hjälpte såklart till. Vi har dessutom varit med och konstruerat det system som får AGV-truckarna att fungera tillsammans med passersystem och brandlarm. Utöver det fick vi även förtroendet att hjälpa till med teleregistreringen av säkerheten vid passage, inbrott, brand och utrymning. Det gjorde vi i programmet Elkoda. Slutligen har vi hjälpt till med att skapa orienterings- och serviceritningar för brand och utryckningslarm samt gjort utrymningsplaner.

Uppdragsgivare: Assemblin

Södersjukhuset - byggnad 10, 14 och 15

Om objektet

Södersjukhuset är ett akutsjukhus på Södermalm i centrala Stockholm. Sjukhuset omfattar en yta om 250 000 kvm, varav byggnad 10, 14 och 15 tillsammans omfattar 30 000 kvm.

Vad vi har hjälpt till med

När vår uppdragsgivare behövde hjälp med detaljprojektering av ett nytt brandlarmssystem hörde de av sig till oss. Vi tog fram strategi, styrmatris och styrområdesritningar för brandlarmet samt upprättade installationsritningar till förfrågningsunderlag och bygghandling för en utförandeentreprenad enligt AB04. För att underlätta för entreprenören i driftsättnings- och avprovningsskedet tog vi även fram program med protokoll för hur den samordnade provningen av brandfunktioner inom byggnaderna ska genomföras.

 

Under produktionsskedet har vi fungerat stöd till projektledare och beställare i sakfrågor samt i kommunikation med entreprenör.

Uppdragsgivare: Locum AB

SKHLM Skärholmens Centrum

Om objektet

SKHLM Skärholmen Centrum är en inomhusköpcentrum i Skärholmen, söder om Stockholm. Skärholmen Centrum omfattar en yta om ca 100 000 kvm.

Vad vi har hjälpt till med

Vår uppdragsgivare behövde hjälp i tidigt skede för kommande ombyggnationer. Vi hjälpte till med utredningar som undersökte och klargjorde hur de planerade ombyggnationerna skulle komma att påverka brandlarmsystemet och dess styrfunktioner samt det talade utrymningslarmsystemet. Utredningarna tydliggjorde även vad man bör tänka på för att säkra framtida drift av systemen.

I ett senare skede av ombyggnationen upprättade vi system- och ramhandlingar för totalentreprenad enligt ABT06 samt detaljprojektering för utförandeentreprenader enligt AB04. Under hela den process som en omfattande ombyggnation innebär har vi fungerat rådgivare till vår kund och hjälpt till att ställa rätt krav på brand- och utrymningslarmet i respektive yta samt agerat provningsledare och utfört samordnade provningar av brandfunktioner inom centrum.

Uppdragsgivare: Grosvenor AB

Samordnad provning av brandfunktion i alla sjukhus i Stockholms län

Om objektet

Samtliga sjukhus i Stockholms län som förvaltas av Locum AB. Tillsammans omfattar sjukhusen totalt en yta om två miljoner kvadratmeter.

Vad vi har hjälpt till med

Vår uppdragsgivare har en mycket ambitionsnivå och ville utöver nu gällande regelverk ta ett helhetsgrepp över alla sina brandlarmssystem och dess brandfunktioner. Dessutom behövde en övergripande samsyn skapas för alla sjukhus om hur och när brandfunktioner ska aktiveras.

Tillsammans med ansvarig brandkonsult på respektive sjukhus tog vi fram styrmatris för brandfunktioner. Syftet var att skapa ett underlag för anläggarfirma för brandlarm vid omprogrammering av anläggningarna enligt våra instruktioner. Vi inventerade brandlarms- ventilations- och styrsystemens brandfunktioner, gick igenom dokumentation och programmeringar av brandlarmssystemen på alla sjukhus. Därutöver tog vi fram provningsprotokoll för samordnad provning, agerade provningsledare och genomförde avprovning tillsammans med driftpersonal på respektive anläggning.

Under hela projektet agerade vi central projektledare och ansvarade därmed för planering, start- arbets- och delningsmöten samt överlämning till beställare.

Uppdragsgivare: Locum AB